Danh Sách Các Ðức Hồng Y, Tổng Giám Mục

và Giám Mục Việt Nam

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

(Xếp theo thứ tự thời gian được Tấn Phong Giám Mục)

1. (11/06/1933) Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng

2. (29/06/1935) Ðức giám mục Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn

3. (04/05/1938) Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục

4. (03/12/1940) Ðức giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng

5. (29/10/1945) Ðức giám mục Tađêô Lê Hữu Từ

6. (04/08/1950) Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

7. (15/08/1950) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê

8. (03/09/1950) Ðức giám mục Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn

9. (16/09/1951) Ðức giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức

10. (19/03/1953) Ðức giám mục Giuse Trương Cao Ðại

11. (30/11/1955) Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền

12. (30/11/1955) Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

13. (07/02/1956) Ðức giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo

14. (26/04/1959) Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo

15. (05/03/1960) Ðức giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ

16. (25/03/1960) Ðức giám mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ

17. (23/04/1960) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang

18 (10/11/1960) Ðức giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh

19. (22/01/1961) Ðức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện

20. (22/01/1961) Ðức giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ

21. (22/01/1961) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Thiện

22. (22/01/1961) Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền

23. (15/03/1963) Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên

24. (02/06/1963) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

25. (15/08/1963) Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

26. (13/02/1964) Ðức giám mục Giuse Lê Quý Thanh

27. (05/05/1965) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang

28. (06/01/1966) Ðức giám mục Giuse Phạm Văn Thiên

29. (06/01/1966) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

30. (09/01/1966) Ðức giám mục Giuse Lê Văn Ấn

31. (24/06/1967) Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

32. (15/08/1967) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai

33. (12/09/1968) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu

34. (12/03/1971) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng

35. (11/08/1974) Ðức giám mục Ða Minh Nguyễn Văn Lãng

36. (11/08/1974) Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi

37. (11/08/1974) Ðức giám mục Phaolô Huỳnh Ðông Các

38. (17/03/1975) Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

39. (27/03/1975) Ðức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc

40. (05/04/1975) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà

41. (01/05/1975) Ðức giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần

42. (06/06/1975) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

43. (06/06/1975) Ðức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận

44. (10/06/1975) Ðức giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam

45 (22/06/1975) Ðức giám mục Phêrô Phạm Tần

46. (29/06/1975) Ðức giám mục ÐaMinh Lê Hữu Cung

47. (16/07/1975) Ðức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật

48. (15/08/1975) Ðức giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp

49. (07/09/1975) Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể

50. (22/02/1976) Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của

51. (30/03/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa

52. (14/11/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh

53. (24/04/1977) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến

54. (02/02/1978) Ðức giám mục Louis Phạm Văn Nẫm

55. (18/02/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

56. (04/03/1979) Ðức giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

57. (08/08/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất

58. (08/12/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh

59. (22/04/1981) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

60. (15/08/1981) Ðức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực

61. (22/11/1981) Ðức giám mục Phêrô Trần Thành Chung

62. (10/10/1982) Ðức giám mục Louis Hà Kim Danh

63. (16/12/1988) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến

64. (25/01/1989) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến

65. (11/04/1991) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu

66. (03/12/1991) Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

67. (07/05/1992) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm

68. (19/11/1992) Ðức giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

69. (11/08/1993) Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

70. (15/08/1994) Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng

71. (17/06/1997) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức

72. (18/06/1997) Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

73. (06/01/1999) Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ

74. (20/05/1999) Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

75. (29/06/1999) Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

76. (29/06/1999) Ðức giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu

77. (12/08/1999) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn

78. (30/06/2000) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh

79. (15/08/2000) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân

80. (08/08/2001) Ðức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm

81. (11/08/2001) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

82. (17/08/2001) Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống

83. (02/01/2003) Ðức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

84. (06/01/2003) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

85. (18/02/2003) Ðức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên

86. (11/06/2003) Ðức giám mục Ðôminicô Mai Thanh Lương

87. (28/08/2003) Ðức giám mục Micae Hoàng Ðức Oanh

88. (01/10/2003) Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương

89. (04/08/2004) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

90. (11/11/2004) Ðức giám mục Ðominicô Nguyễn Chu Trinh

91. (07/04/2005) Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

92. (15/12/2005) Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh

93. (18/01/2006) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ

94. (04/08/2006) Ðức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri

95. (03/12/2007) Ðức giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

96. (07/10/2008) Ðức giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt

97. (15/11/2008) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

98. (05/12/2008) Ðức giám mục Lorensô Chu Văn Minh

99. (12/05/2009) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

100. (08/09/2009) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Năng

101. (10/10/2009) Ðức giám mục Tôma Vũ Ðình Hiệu

102. (13/01/2010) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu

103. (04/02/2010) Ðức giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi

104. (15/06/2010) Ðức giám mục Gioan Maria Vũ Tất

105. (23/07/2010) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

106. (29/04/2011) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

107. (23/06/2011) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long

108. (05/04/2013) Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo

109. (04/09/2013) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên

110. (06/09/2013) Ðức giám mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long

111. (29/05/2014) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Toản

112. (03/12/2015) Ðức giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

113. (03/12/2015) Ðức giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page