Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, S.D.B.

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu

 

Khẩu Hiệu : "Người Bảo Sao Thì Cứ Làm Vậy"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

12/09/1938

Sinh

Tại Hải Sơn

19/04/1973

Thụ phong linh Mục

Dòng Don Bosco (Salesians of Saint John Bosco)

4/07/2001

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

8/08/2001

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

17/08/2013

Qua đời

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam

 

Lễ giỗ 100 ngày Ðức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm

Tường Thuật Thánh Lễ An Táng Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

Bài giảng trong Thánh lễ an táng Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

Thánh lễ đưa chân Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

TGM Bùi Chu khấp báo Ðức Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời

Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời

Tường thuật Thánh Lễ phong chức Giám Mục của Ðức Cha Hoàng Văn Tiệm

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page