Giáo Phận Nha Trang

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


5-7-1957: Ðịa Phận Nha Trang được thiết lập

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Nha Trang

Ðức Giám Mục Giuse Võ Ðức Minh

Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (hưu dưỡng)

Ðức Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho (đã qua đời)

Giám Mục Việt Nam tiên khởi của GP NT FX Nguyễn Văn Thuận (đã qua đời)

Ðức Giám Mục Marcel Piquet Lợi ( qua đời)

Diện tích: 9,486 Km2

Số giáo dân: 185,064

Số Giáo Xứ: 64

Số Linh Mục: 145

Số Nữ Tu Sĩ: 358

Số Nam Tu Sĩ: 56

Ðại chủng sinh: 47


 

Lược Sử Giáo Phận Nha Trang 1

Lược Sử Giáo Phận Nha Trang 2

Trang WEB Giáo Phận Nha Trang

 

Tòa Giám Mục Nha Trang

22 Trần Phú, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: [84]-(58)-822-842

Fax: [84]-(58)-815-494

E-mail: tinho@dng.vnn.vn

vangia@dng.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chính Tòa Nha Trang (Nhà Thờ Ðá)

31A Thái Nguyên, Nha Trang

Tel: (058) 823-335, (058) 828-979

 

Ðại Chủng Viện Sao Biển (Stella Maris)

60 đường số 9, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư 61 - Nha Trang

Tel: (058) 881-095

Fax: (058) 882-862

E-mail: dcvsaobien@dng.vnn.vn

 

Trang Web Gia Ðình Cựu Chủng Sinh Sao Biển

Trang Web Gia Ðình Cựu Chủng Sinh Lâm Bích

 

Hạt Nha Trang

Giáo Xứ Ba Làng

Trang Web Giáo Xứ Ba Làng

Ba Làng, Vĩnh Hải, Nha Trang

 

Giáo Xứ Bắc Thành

38 Lê Thánh Tôn, Nha Trang

Tel: (058) 510-551

 

Giáo Xứ Bình Cang

Trang Web Giáo Xứ Bình Cang

Nhà Thờ Dòng Khiết Tâm (Bình Cang)

Vĩnh Trung, Nha Trang

Tel: (058) 890-178

 

Giáo Xứ Cầu Ké

Vĩnh Ðiềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang

 

Nhà Thờ mới Giáo Xứ Cây Vông

Nhà Thờ cũ Giáo Xứ Cây Vông

Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa

Tel: (058) 774-161

 

Giáo Xứ Chính Tòa

31A Thái Nguyên, Nha Trang

Tel: (058) 823-335, (058) 828-979

 

Giáo Xứ Chợ Mới

Vĩnh Ngọc, Nha Trang

Tel: (058) 891-117

 

Giáo Xứ Cư Thịnh

Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa

Tel: (058) 745-289

 

Giáo Xứ Dục Mỹ

Giáo họ Ninh Trang

Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Tel: (058) 848-020

 

Giáo Xứ Ðại Ðiền

Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa

Tel: (058) 787-314

 

Giáo Xứ Ðất Sét

Giáo họ Ðồng Trăng

Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa

Tel: (058) 787-314

 

Giáo Xứ Ðồng Dài

Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa

Tel: (058) 785-005

 

Giáo Xứ Ðồng Hộ

Giáo họ Suối Dầu

Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hòa

Tel: (058) 742-152

 

Giáo Xứ Giuse

Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang

Tel: (058) 825-803

 

Giáo Xứ Hà Dừa

Diên Khánh, Khánh Hòa

Tel: (058) 850-062

 

Giáo Xứ Hòa Thuận (Fatima)

49 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang

Tel: (058) 881-834

 

Giáo Xứ Lương Sơn

Vĩnh Lương, Nha Trang

Tel: (058) 839-209

 

Giáo Xứ Mỹ Phước

Giáo họ Hòa Thanh

Giáo họ Hòn Khói

Mỹ Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Tel: (058) 844-619

 

Giáo Xứ Ngọc Thủy

Ngọc Thảo, Ngọc Thủy, Hộp thư 11, Nha Trang

Tel: (058) 816-921

 

Giáo Xứ Ninh Hòa

Giáo họ Thạch Ðình

Giáo họ Tân Hưng

64B Nguyễn Huệ, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Tel: (058) 844-102

Giáo họ Mỹ Hoán

Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Tel: (058) 620-347

 

Giáo Xứ Phước Hải

30 Trương Ðịnh, Nha Trang

Tel: (058) 510-539

 

Giáo Xứ Phù Sa

Vĩnh Ngọc, Nha Trang

Tel: (058) 890-300

 

Giáo Xứ Phước Hòa

Giáo họ Phước Ðồng

80 Lê Hồng Phong, Nha Trang

Tel: (058) 871-368

 

Giáo Xứ Thanh Hải

Giáo họ Xóm Nhỏ

35 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang

Tel: (058) 831-113

 

Giáo Xứ Thánh Gia

10 Võ Thị Sáu, Nha Trang

Tel: (058) 883-809

 

Giáo Xứ Vạn Giã

Giáo họ Ðịnh Hòa

Giáo họ Diêm Ðiền

Giáo họ Ninh Mã

Giáo họ Ðại Lãnh

Giáo họ Vinh Huề

Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Tel: (058) 840-791

 

Giáo Xứ Vạn Xuân

Giáo họ Xuân Sơn

Giáo họ Vạn Hòa

Giáo họ Vạn Thuận

Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Tel: (058) 861-2013

 

Giáo Xứ Vĩnh Phước

Giáo họ Ngọc Thanh

Vĩnh Phước, Nha Trang

Tel: (058) 831-112

 

Hạt Cam Ranh

Giáo Xứ Ba Ngòi

Ba Ngòi, Cam Ranh

Tel: (058) 856-533

 

Giáo Xứ Bắc Vĩnh

Giáo họ Vĩnh Hòa

Cam Hải Tây, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 863-052

 

Giáo Xứ Hòa Do (Cây Số Chín)

Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 857-365

 

Giáo Xứ Hòa Nghĩa

Cam Ðức, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 859-662

 

Giáo Xứ Hòa Tân

Cam Hòa, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 863-104

 

Nhà Thờ mới Giáo Xứ Hòa Yên

Nhà Thờ cũ Giáo Xứ Hòa Yên

Nhà Thờ Thủy Triều Hòa Yên

Cam Ðức, Huyện Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: (058) 859-493

 

Giáo Xứ Mỹ Thanh

Giáo họ Trại Cá

Giáo họ Nước Ngọt

Giáo họ Kà Rông

Giáo họ Suối Ðá

Cam Thịnh Ðông, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 865-209

 

Giáo Xứ Nghĩa Phú

Giáo họ Minh Cảnh

Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 857-176

 

Giáo Xứ Phú Nhơn

Giáo họ Phú Phong

Giáo họ Cam Sơn (Phú Ðức)

Giáo họ Khánh Sơn

Cam Phúc Ðông, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 855-673

 

Giáo Xứ Suối Hòa

Giáo họ Xuân Tập

Cam Hòa, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 863-386

 

Nhà Thờ mới Giáo Xứ Tân Bình

Nhà Thờ cũ Giáo Xứ Tân Bình

Tân Bình Quê Hương Tôi

Cam Hòa, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 863-239

 

Giáo Xứ Vinh Trang

Cam An, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 864-278

 

Giáo Xứ Vĩnh An

Cam An Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 864-168

 

Giáo Xứ Vĩnh Bình

Cam An Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 864-168

 

Giáo Xứ Vĩnh Thái

Cam Hiệp, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 864-029

 

Giáo Xứ Xuân Ninh

Giáo họ An Tôn

Cam Phúc, Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: (058) 861-330

 

Hạt Ninh Thuận

Giáo Xứ Bình Chính

Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Tel: (068) 873-368

 

Giáo Xứ Cầu Bảo

Giáo họ Ðồng Mé

Phước Mỹ, Phan Rang, Ninh Thuận

Tel: (068) 888-140

 

Giáo Xứ Mỹ Ðức

Phước Mỹ, Phan Rang, Ninh Thuận

Tel: (068) 824-306

 

Giáo Xứ Gò Ðền

Giáo họ Mỹ Nhơn

Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Tel: (068) 878-030

 

Giáo Xứ Gò Sạn

Giáo họ Bà Râu

Giáo đoàn Du Long, Suối Giếng, Phước Kháng, Phước Chiến,

Xóm Bằng, Kiền Kiền, Xóm Ðèn

Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Tel: (068) 878-042

 

Giáo Xứ Hạnh Trí

Giáo họ Triệu Phong

Ninh Thuận

 

Giáo Xứ Hòn Thiên

Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Tel: (068) 871-041

 

Giáo Xứ Hộ Diêm

Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Tel: (068) 871-502, (068) 871-276

 

Giáo Xứ Phan Rang

Giáo họ Làng Chàm

Tx. Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận

Tel: (068) 822-767

 

Giáo Xứ Phước An

Giáo họ Liên Sơn

Giáo họ Bảo Vinh

Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận

Tel: (068) 862-156

 

Giáo Xứ Phước Thiện

Giáo họ Ðá Hàn

Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận

Tel: (068) 862-195

 

Giáo Xứ Quảng Thuận

Giáo họ La Vang

Giáo họ Thạch Hà

Giáo họ Hòa Sơn

Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

 

Giáo Xứ Song Mỹ

Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

Tel: (068) 854-291

 

Giáo Xứ Sông Pha

Giáo họ Tầm Ngân

Giáo họ Cà Dập (Gòn)

Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

 

Giáo Xứ Tân Hội

Giáo họ Công Thành

Giáo họ Ðài Sơn

Giáo họ Thành Ý

Thành Hải, Phan Rang, Ninh Thuận

 

Giáo Xứ Tấn Tài

Giáo họ Tân Xuân

Tấn Tài, Phan rang, Ninh Thuận

Tel: (068) 825-293

 

Giáo Xứ Phú Quý

Giáo họ Bình Quý

Giáo họ Quán thẻ

Giáo họ Nhị Hà

Giáo họ Ðá Trắng

Giáo họ Cà Ná

Ttr. Phước Dân, H. Ninh Phước, Ninh Thuận

 

Giáo Xứ Thanh Ðiền

Giáo họ Thái Hòa

Giáo họ An Xuân

Giáo họ An Hòa

Giáo họ Cà Ðú 2

Giáo họ Ninh Căn

Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Tel: (068) 871-005

 

Giáo Xứ Thủy Lợi

Giáo họ Phước Nam

Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

 

Giáo Xứ La Vang (Thánh Giuse)

Quảng Thuận, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page