Giáo Phận Phan Thiết

Prepared for Internet by Vietnamese Missionries in Asia


30/01/1975: Giáo Phận Phan Thiết được thiết lập

Ðức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống

Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan (Qua đời)

Ðức Giám Mục Nicôla Huỳnh văn Nghi (Qua đời)

Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (Hưu dưỡng)

Diện tích: 7,854 Km2

Số giáo dân: 94,142

Số giáo hạt: 5

Số Giáo Xứ: 49

Số Linh Mục: 81

Số Nữ Tu Sĩ: 199

Số Nam Tu Sĩ: 33

Ðại chủng sinh: 47


 

Lược Sử Giáo Phận Phan Thiết

Trang WEB Giáo Phận Phan Thiết

 

Tòa Giám Mục Phan Thiết

422 Trần Hưng Ðạo,  TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tel: [84]-(62)-819-560; [84]-(62)-876-996; [84]-(62)-817-236 

Fax: [84]-(62)-819-389

E-mail: anrephu.tgm@hcm.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết

2b Hàn Thuyên, P. Lạc Ðạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 819-571

 

Hạt Hàm Tân

Giáo Xứ Thanh Xuân

Ttr. Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 843-328

 

Giáo Xứ Vinh Tân

Ttr. Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 844-134

 

Giáo Xứ Vinh Thanh

Ttr. Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 843-682

 

Giáo Xứ Tân Lý

- Giáo họ Tân Long

- Giáo họ Ðá Dựng

Xã Tân Bình, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 566-260

 

Giáo Xứ Bình An

Xã Tân Bình, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 870-419

 

Giáo Xứ Hiệp An

- Giáo họ Tinh Hoa

- Giáo họ Tân Vinh

- Giáo họ Thánh Gia

- Giáo họ Thăng Thiên

- Giáo họ Ðức Bà

Xã Tân Hải, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 874-564

 

Giáo Xứ Gio Linh

- Giáo họ Phục Sinh

Thôn 5, xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận

 

Giáo Xứ Cù Mi

- Giáo họ Giuse

- Giáo họ Phêrô

- Giáo họ Antôn

- Giáo họ Mân Côi

Xã Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 875-041

 

Giáo Xứ Tin Mừng

Thôn 5, xã Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 870-227

 

Giáo Xứ Tân Lập

Thôn 3, xã Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 870-653

 

Giáo Xứ Ðồng Tiến

Xã Tân An, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 870-442

 

Giáo Xứ Tân Tạo

Xã Tân An, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 870-663

 

Giáo Xứ Châu Thủy

Xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 870-712

 

Giáo Xứ Thánh Linh

Xã Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 876-693

 

Giáo Xứ Ðông Hà

Xã Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 876-759

 

Giáo Xứ Tân Châu

Xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 876-685

 

Giáo họ Mẹ Thiên Chúa

Xã Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 878-929

 

Giáo Xứ Phước An

Xã Tân An, Hàm Tân, Bình Thuận

Tel: (062) 871-652

 

Hạt Ðức Tánh

Giáo Xứ Võ Ðắt

- Giáo họ Nam Chính

- Giáo họ Võ Xu

- Giáo họ Sùng Nhơn

- Giáo họ Mêpu

- Giáo họ Ða Kai

- Giáo họ Khiết Tâm

Xã Ðức Tài, Ðức Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 883-333

 

Giáo họ Phêrô (Hà Văn)

Xã Ðức Tín, Ðức Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 883-804

 

Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm

Xã Tân Hà, Ðức Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 530-748

 

Giáo Xứ Tư Tề

Xã Ðức Hạnh, Ðức Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 883-623

 

Giáo Xứ Chính Tâm

Xã Trà Tân, Ðức Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 530-603

 

Giáo Xứ Thánh Tâm

- Giáo họ Nam Hà

Ðông Hà, Ðức Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 530-684

 

Giáo Xứ Ðức Tân

Ðức Tân, Tánh Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 891-593

 

Giáo họ Huy Khiêm

Xã Huy Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 891-468

 

Giáo họ Nghị Ðức

Xã Nghị Ðức, Tánh Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 891-404

 

Giáo họ Ðức Phú

Xã Ðức Phú, Tánh Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 891-450

 

Giáo họ Ðồng Kho

Xã Ðồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận

 

Giáo Xứ Tánh Linh

Ttr. Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 880-179

 

Giáo Xứ Gia An

- Giáo họ Vũ Hòa

Xã Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận

Tel: (062) 588-808

 

Hạt Phan Thiết

Giáo Xứ Chính Tòa

2b Hàn Thuyên, P. Lạc Ðạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 819-571

 

Giáo Xứ Vinh Phú

P. Hưng Long, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 821-068

 

Giáo Xứ Thanh Hải

P. Thanh Hải, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 811-501

 

Giáo Xứ Phú Hải

P. Phú Hải, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 811-642

 

Giáo Xứ Thánh Mẫu

- Giáo họ Xóm Mới

Hải Thượng Lãn Ông, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 825-575

 

Giáo Xứ Ðông Hải

- Giáo họ Xóm Dừa

151 Võ Thị Sáu, P. Hưng Long, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 822-711

 

Giáo Xứ Kim Ngọc

Xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Tel: 9062) 866-167

 

Giáo Xứ Mũi Né

Xã Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 848-145

 

Giáo họ Rạng

Xã Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 847-390

 

Giáo Xứ Ma Lâm

- Giáo họ Ða Mi

- Giáo họ Cà Tang

Ttr. Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Tel: (062) 865-110

 

Giáo họ Hồng Liêm

Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

 

Giáo Xứ Tầm Hưng

- Giáo họ Vinh Hưng

Ttr. Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Tel: (062) 865-032

 

Giáo Xứ Phú Hội

Xã Hàm Hiệp. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Tel: (062) 864-617

 

Giáo Xứ Vinh Thủy

P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 812-538

 

Giáo họ Ðức Thắng

P. Ðức Thắng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Tel: (062) 815-213

 

Hạt Hàm Thuận Nam

Giáo Xứ Thọ Tràng

- Giáo họ Ba Bàu

Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel: (062) 868-805

 

Giáo Xứ Vinh Lưu

Xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel: (062) 898-604

 

Giáo Xứ Phú Lâm

Xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel: (062) 898-604

 

Giáo Xứ Thuận Nghĩa

Xã Hàm Kiện, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel: (062) 898-649

 

Giáo Xứ Vinh An

Xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel: (062) 895-506

 

Giáo Xứ Phaolô

Xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel: (062) 867-703

 

Giáo Xứ Hòa Vinh

- Giáo họ Phêrô Cao

Xã tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel: (062) 867-799

 

Giáo Xứ Hiệp Nghĩa

Xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel: (062) 681-054

 

Giáo Xứ Hiệp Ðức

- Giáo họ Thánh Tâm

- Giao họ Vô Nhiễm

- Giáo họ Hiện Xuống

Xã Tân Lập, Hàm Thuận, Bình Thuận

Tel: (062) 867-131

 

Hạt Bắc Tuy

Giáo Xứ Hòa Thuận

Ttr. Chỡ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận

Tel: (062) 860-055

 

Giáo Xứ Long Hương

Ttr. Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

Tel: (062) 850-123

 

Giáo Xứ Phan Rí Cửa

Ttr. Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận

Tel: (062) 854-862

 

Giáo Xứ Long Hà

- Giáo họ Hòa Ða

Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận

Tel: (062) 862-530

 

Giáo Xứ Lương Sơn

- Giáo họ Sông Lũy

- Giáo họ Suối Nhum

Xã Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận

Tel:(062) 873-102

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page