Giáo Phận Phát Diệm

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


2-4-1901: Ðịa phận Thanh (Phát Diệm) được thiết lập

2-12-1924: được đổi tên thành Ðịa phận Phát Diệm

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Phát Diệm

Ðức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng

Ðức Giám Mục Giuse Nguyễn Văn Yến (hưu dưỡng)

Ðức Giám Mục Phó Giuse Nguyễn Thiện Khuyến (qua đời)

Ðức Giám Mục Phụ tá Giuse Lê Quý Thanh (qua đời)

Ðức Giám Mục Phaolô Bùi Chu Tạo (qua đời)

Ðức Giám Mục Tađêô Lê Hữu Từ (qua đời)

Ðức Giám Mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng (qua đời)

Ðức Giám Mục Gioan B Nguyễn Bá Tòng (qua đời)

Diện tích: 1,787 Km2

Số giáo dân: 146,335

Số Giáo Xứ: 65

Số Linh Mục: 41

Số Nữ Tu Sĩ: 93

Chủng sinh: 21


 

Lược Sử Giáo Phận Phát Diệm

Trang WEB Giáo Phận Phát Diệm

Trang WEB Sinh Viên Giáo Phận Phát Diệm

 

Tòa Giám Mục Phát Diệm

57 Phát Diệm Ðông, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Tel: [84]-(30)-862-058, [84]-(30)-862-617

Fax: [84]-(30)-862-724

E-mail: tgmpdiem@hn.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Phát Diệm

Công Trình Xây Cất Nhà Thờ Phát Diệm

Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình

 

Hạt Phát Diệm

Giáo Xứ Phát Diệm

Ttr. Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

Tel: (030) 862-644

 

Giáo Xứ Bình Sa

Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Hảo Nho

Yên Lâm, Tam Ðiệp, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Hoài Lai

Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Phương Thượng

Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

Tel: (030) 862-058

 

Giáo Xứ Trì Chính

Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình

Tel: (030) 862-644

 

Giáo Xứ Yên Bình

Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Hạt Văn Hải

Giáo Xứ Văn Hải

Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Cồn Thoi

Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Hóa Lộc

Ðịnh Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Như Tân

Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Tân Khẩn

Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Tân Mỹ

Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Tùng Thiện

Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Hạt Tôn Ðạo

Giáo Xứ Tôn Ðạo

Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

Tel: (030) 862-746

 

Giáo Xứ Dục Ðức

Kim Ðịnh, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Hòa Lạc

Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Hướng Ðạo

Ðồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Khiết Kỷ

Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Phú Hậu

Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Thuần Hậu

Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Ứng Luật

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Hạt Cách Tâm

Giáo Xứ Cách Tâm

Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình

Tel: (030) 862-757

 

Giáo Xứ Dưỡng Ðiềm

Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Mông Hưu

Chính tâm, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Như Sơn

Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Quân Triêm

Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Quyết Bình

Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Tín Thuận

Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Xuân Hồi

Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Hạt Phúc Nhạc

Giáo Xứ Phúc Nhạc

Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

Tel: (030) 841-538

 

Giáo Xứ Bình Hòa

Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Gia Lạc

Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Hiếu Thuận

Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Nam Biên

Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Phú Thuận

Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Phúc Hải

Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Tam Châu

Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Yên Liêu

Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

Tel: (030) 841-600

 

Giáo Xứ Yên Vân

Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình

 

Hạt Ninh Bình

Giáo Xứ Ninh Bình

P. Thanh Bình, Tx. Ninh Bình, Ninh Bình

Tel: (030) 860-954

 

Giáo Xứ An Ngải

Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Áng Sơn

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Hào Phú

Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình

Tel: (030) 841-600

 

Giáo Xứ Hoàng Mai

Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình

Tel: (030) 861-015

 

Giáo Xứ La Vân

Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Thiện Dưỡng

Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

 

Hạt Bạch Bát

Giáo Xứ Bạch Liên

Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Bình Hải

Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Quảng Nạp

Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Quảng Phúc

Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Yên Thổ

Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình

 

Hạt Ðồng Chưa

Giáo Xứ Ðồng Chưa

Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình

Tel: (030) 868-502

 

Giáo Xứ Lãng Vân

Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình

Tel: (030) 868-342

 

Giáo Xứ Mưỡu Giáp

Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Mỹ Châu

Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình

Tel: (030) 866-578

 

Giáo Xứ Phúc Lai

Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Sào Lâm

Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình

 

Giáo Xứ Sơn Lũy

Ðức Long, Nho Quan, Ninh Bình

Tel: (030) 866-590

 

Giáo Xứ Trung Ðồng

Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình

 

Giáo Họ Ðộc Lập: Mỹ Thủy

Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình

 

Hạt Vô Hốt

Giáo Xứ Vô Hốt

Lạc Vân, Nho Quan, Ninh Bình

Tel: (030) 866-590

 

Giáo Xứ Khoan Dụ

Khoan Dụ, Chi Nê, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Uy Ðức

Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

Tel: (030) 866-342

 

Giáo Xứ Uy Tế

Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

Tel: (030) 868-502

 

Giáo Xứ Xích Thổ

Xích Thổ, Nho Quan, Ninh Bình

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page