Giáo Phận Vinh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1846: Ðịa Phận Nam Ðàng Ngoài (Vinh) được thiết lập

3-12-1924: được đổi tên thành Ðịa phận Vinh

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Vinh

Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Ðức Giám Mục Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Viên

Ðức Giám Mục Paul Marie Cao Ðình Thuyên (hưu dưỡng)

Ðức Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp (qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Maria Nguyễn Năng (qua đời)

Ðức Giám Mục Phụ Tá Phaolô Trần Ðình Nhiên (qua đời)

Ðức Giám Mục Gioan B. Trần Hữu Ðức (qua đời)

Diện tích: 30,783 Km2

Số giáo dân: 453,018

Số Giáo Xứ: 145

Số Linh Mục: 139

Số Nữ Tu Sĩ: 338

Ðại Chủng Sinh: 76

Chủng Sinh dự bị: 21

 


 

Lược Sử Giáo Phận Vinh

Tóm Lược Lịch Sử Giáo Phận Vinh

Trang WEB Giáo Phận Vinh

 

Tòa Giám Mục Vinh

Xã Ðoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Tel: [84]-(38)-861-171 / [84]-(38)-861-259

Fax: [84]-(38)-861-676

E-mail: tgmxadoai@hn.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Vinh

Xã Ðoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

 

Ðại Chủng Viện Vinh Thanh

xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Tel: (038) 861-266

E-mail: dcvvt@yahoo.com

 

Nghệ An

Giáo Xứ Bảo Nham

Bảo Thành, Yên Thành, nghệ An

 

Giáo Xứ Bình Thuận

Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Bố Sơn

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Bột Ðà

Ðà Sơn, Ðô Lương, Nghệ An

 

Giáo Xứ Bùi Ngọa

Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An

 

Giáo Xứ Cẩm Trường

Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Cầu Rầm

Thành Phố Vinh

 

Giáo Xứ Cồn Cả

Nghĩa Lộc, Nghĩa Ðàn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Ðông Tháp

Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Ðồng Lèn

Nghĩa Hội, Nghĩa Ðàn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Ðồng Tâm

Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Ðức Lân

Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Hậu Thành

Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Hội Yên

Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Kẻ Dừa

Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Kẻ Ðọng

Sơn Tiến, Hương Sơn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Kẻ Gai

Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

 

Giáo Xứ La Nham

Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Làng Ênh

Trang Web Giáo Xứ Làng Anh

Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Làng Nam

Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Lãng Ðiền

Ðức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Lâm Xuyên

Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Lập Thành

Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Lộc Mỹ

Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Lưu Mỹ

Trù Sơn, Ðô Lương, Nghệ An

 

Giáo Xứ Mẫu Lâm

Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Mô Vĩnh

Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An

 

Giáo Xứ Mỹ Dụ

Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An

 

Giáo Xứ Mỹ Yên

Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Nghi Lộc

Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Nghĩa Thành

Nghĩa Trung, Nghĩa Ðàn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Ngọc Long

Công Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Nhân Hòa

Nghi Thuận, nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Phi Lộc

Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Phú Linh

Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Phú Vinh

Ðô Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Phù Long

Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An

 

Giáo Xứ Phú Xuân

Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Phú Yên

An Hóa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Phúc Lộc

Ðức Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Quan Lãng

Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Quy Hậu

Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An

 

Giáo Xứ Quy Chính

Vân Diên, Nam Ðàn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Rú Ðất

Long Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Sơn La

Xuân Sơn, Ðô Lương, Nghệ An

 

Giáo Xứ Song Ngọc

Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Tân Lộc

nghi tân, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Thanh Dã

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Thanh Tân

Hiện Sơn, Ðô Lương, Nghệ An

 

Giáo Xứ Thuận Nghĩa

Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Thượng Nậm

Nam Hồng, Nam Ðàn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Trang Nứa

Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ An

 

Giáo Xứ Trang Cảnh

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Trung Hậu

Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An

Tel: (038) 861-001

 

Giáo Xứ Trung Hòa

Thanh Hóa, Thanh Chương, Nghệ An

 

Giáo Xứ Vạn Lộc

Nam Lộc, Nam Ðàn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Vạn Phần

Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Vĩnh Yên

An Hóa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Văn Thành

Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An

 

Giáo Xứ Vĩnh Hòa

Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

 

Giáo Xứ Xã Ðoài

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Xuân Kiều

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Xuân Mỹ

Nghi Ðồng, Nghi Lộc, Nghệ An

 

Giáo Xứ Xuân Phong

Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Yên Ðại

Nghi Phú, Thành Phố Vinh

 

Giáo Xứ Yên Hòa

Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Giáo Xứ Yên Lạc

Nam Lĩnh, Nam Ðàn, Nghệ An

 

Giáo Xứ Yên Lĩnh

Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

 

Hà Tĩnh

Giáo Xứ An Nhiên

Thạch Hạ, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Cam Lâm

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Chúc A

Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Dinh Cầu

Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Dũ Lộc

Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Dũ Thành

Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Dũ Yên

Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Ðông Cường

Ðức Lạc, Ðức Thọ, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Ðông Tràng

Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Ðông Yên

Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Gia Hòa

Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Giáp Hạ

Thạch Trung, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Hòa Thắng

Thạch Tượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Kẻ Ðông

Thạch Diền, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Kẻ Mui

Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Kẻ Vang

Hương Ðiền, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Kim Lâm

Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Làng Truông

Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Lộc Thuỷ

Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Mỹ Hòa

Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Ngô Xá

Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Nghĩa Yên

Ðức Yên, Ðức Thọ, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Nhượng Bạn

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Ninh Cường

Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Quèn Ðông

Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Quý Hòa

Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Tam Ða

Giáo Xứ Tam Ða (hình ảnh ngày Khánh Thành)

Giáo Xứ Tam Ða (cổng mặt tiền Thánh Ðường)

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Tân Hội

Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Tân Thành

Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Thổ Hoàng

Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Thọ Ninh

Trang Web Giáo Xứ Thọ Ninh

Giáo họ Yên Phú

Giáo họ Yên Lĩnh

Giáo họ Yên Thượng

Ðức Ninh, Ðức Thọ, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Thọ Vực

Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Tịnh Giang

Thị Xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Tiếp Võ

Trang Web Giáo Xứ Tiếp Võ

Thuận Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Thượng Bình

Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Trang Ðình

Yên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Tràng Lưu

Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Trại Lê

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Tri Bản

Hóa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Trung Nghĩa

Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Vạn Căn

Hương Ðiền, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Vạn Thành

Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Văn Hạnh

Thạch Trung, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Vĩnh Hội

Hương Thọ, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Vĩnh Phước I

Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Xuân Sơn

Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Xuân Tình

Hộ Ðộ, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

Giáo Xứ Gia Phổ

Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Nhà Thờ Hạnh Ðức

Hạnh Ðức,, Hà Tĩnh

 

Quảng Bình

Giáo Xứ Cây Lim

Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Chày

Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Chợ Sàng

Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Cồn Nâm

Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Cồn Sẻ

Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Ðan Sa

Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Ðá Nện

Thanh Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Gia Hưng

Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Giáp Tam

Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Hòa Ninh

Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Hướng Phương

Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Khe Gát

Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Kim Lũ

Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng  Bình

 

Giáo Xứ Kinh Nhuận

Cảnh Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Minh Cầm

Mai Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Nhân Thọ

Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Phù Kinh

Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Tam Trang

Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Tân Mỹ

Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Tân Phong

Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Thủy Vực

Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Troóc

Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Văn Phú

Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Vĩnh Phước II

Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Xuân Hải

Ròn, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Xuân Hòa

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Yên Giang

Quảng Liên, Bố Trạch, Quảng Bình

 

Giáo Xứ Tam Tòa

Những biến cố xảy ra chung quanh sự việc đòi lại Nhà Thờ Tam Tòa

Tam Tòa, Thành Phố Ðồng Hới, Quảng Bình

 

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc:

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page