Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe Real Audio
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Lang nghe Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Suy Niem Loi Chua
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 


 


Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 6 Muøa Thöôøng Nieân - Giaùo Huaán Cuûa Baùc AÙi Yeâu Thöông
Mua Thuong Nien

Mt 5,17-37: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Caùc con ñöøng töôûng Ta ñeán ñeå huûy boû leà luaät hay caùc tieân tri: Ta khoâng ñeán ñeå huûy boû, nhöng ñeå kieän toaøn. Vì Ta baûo thaät caùc con: Cho duø trôøi ñaát coù qua ñi, thì moät chaám moät phaåy trong boä luaät cuõng khoâng boû soùt, cho ñeán khi moïi söï hoaøn thaønh. Bôûi vaäy, ai huûy boû moät trong nhöõng ñieàu luaät nhoû moïn nhaát, vaø daïy ngöôøi khaùc laøm nhö vaäy, seõ keå laø ngöôøi nhoû nhaát trong Nöôùc Trôøi; Traùi laïi, ai giöõ vaø daïy ngöôøi ta giöõ nhöõng ñieàu ñoù, seõ ñöôïc keå laø ngöôøi cao caû trong Nöôùc Trôøi. Neáu caùc con khoâng coâng chính hôn caùc luaät só vaø bieät phaùi, thì caùc con chaúng ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi ñaâu. Caùc con ñaõ nghe daïy ngöôøi xöa raèng: Khoâng ñöôïc gieát ngöôøi. Ai gieát ngöôøi, seõ bò luaän phaït nôi toaø aùn. Coøn Ta, Ta baûo caùc con: Baát cöù ai phaån noä vôùi anh em mình, thì seõ bò toaø aùn luaän phaït. Ai baûo anh em laø ngoác, thì bò phaït tröôùc coâng nghò. Ai ruûa anh em laø "khuøng", thì seõ bò vaï löûa ñòa nguïc. Neáu ngöôi ñang daâng cuûa leã nôi baøn thôø maø söïc nhôù ngöôøi anh em ñang coù ñieàu baát bình vôùi ngöôi, thì ngöôi haõy ñeå cuûa leã laïi tröôùc baøn thôø, ñi laøm hoøa vôùi ngöôøi anh em ngöôi tröôùc ñaõ, roài haõy trôû laïi daâng cuûa leã. Haõy lieäu laøm hoøa vôùi keû thuø ngay luùc coøn ñi doïc ñöôøng vôùi noù, keûo keû thuø seõ ñöa ngöôi ra tröôùc maët quan toøa, quan toøa laïi trao ngöôi cho teân lính canh vaø ngöôi seõ bò toáng nguïc. Ta baûo thaät cho ngöôi bieát: "Ngöôi seõ khoâng thoaùt khoûi nôi aáy cho ñeán khi traû heát ñoàng baïc cuoái cuøng!" Caùc con ñaõ nghe noùi vôùi ngöôøi xöa raèng: "Chôù ngoaïi tình". Coøn Ta, Ta baûo caùc con: "Heã ai nhìn xem phuï nöõ maø öôùc ao phaïm toäi vôùi hoï, thì ñaõ ngoaïi tình vôùi hoï trong loøng roài. Neáu con maét phaûi cuûa con neân dòp toäi cho con, thì haõy moùc noù maø neùm xa con; vì thaø maát moät chi theå coøn lôïi hôn laø toaøn thaân bò neùm vaøo hoûa nguïc. Vaø neáu tay phaûi con neân dòp toäi cho con, thì haõy chaët maø neùm noù xa con; vì thaø maát moät chi theå coøn hôn laø toaøn thaân bò neùm vaøo hoûa nguïc". Cuõng coù lôøi daïy raèng: "Ai ly dò vôïi mình, tröø tröôøng hôïp taø daâm, thì laøm côù cho vôï ngoaïi tình; vaø ai cöôùi ngöôøi vôï ñaõ ly dò, cuõng phaïm toäi ngoaïi tình". Caùc con cuõng ñaõ nghe coù lôøi baûo ngöôøi xöa raèng: "Chôù theà gian, nhöng haõy giöõ troïn lôøi mình theà vôùi Chuùa". Coøn Ta, Ta baûo caùc con: "Ñöøng theà chi caû; ñöøng laáy trôøi maø theà, vì trôøi laø ngai Thieân Chuùa; ñöøng laáy ñaát maø theà, vì ñaát laø beä chaân Ngöôøi; ñöøng laáy Gieârusalem maø theà, vì laø thaønh cuûa Vua cao caû. Cuõng ñöøng chæ ñaàu ngöôi maø theà, vì ngöôi khoâng theå laøm cho moät sôïi toùc ra traéng hay ñen ñöôïc. Nhöng lôøi noùi cuûa caùc con phaûi laø: Coù thì noùi coù, khoâng thì noùi khoâng, theâm ñieàu ñaët chuyeän laø bôûi ma quyû maø ra"............ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ caùc tín höõu laõnh nhaän bí tích Hoøa Giaûi
Khoaù hoïp thöù ba cuûa Hoäi ñoàng Hoàng y Tö vaán
Hoäi nghò chuyeân ñeà veà Phuïng vuï
Giöõ bí maät yù ñònh töø nhieäm cuûa Ñöùc Beâneâñictoâ XVI laø moät gaùnh naëng lôùn
Caùc coâng nhaân bò ñaùnh ñaäp vaø sa thaûi vì muoán thaønh laäp nghieäp ñoaøn
Ñöùc Thaùnh Cha baét ñaàu nhoùm hoïp vôùi caùc Hoàng Y
Bieán coá ÑTC Bieån Ñöùc XVI töø nhieäm vaø cuoäc soáng hieän nay cuûa ngaøi
Ñöùc Gieâsu Ñeán Ñeå Kieän Toaøn Leà Luaät
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ gaëp gôõ caùc baïn treû saép keát hoân
Ñöùc Thaùnh Cha gaëp gôõ 30 ngaøn ngöôøi ñính hoân
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coäng hoøa Tieäp
Neàn taûng cuoäc ñoái thoaïi Do Thaùi giaùo Kitoâ giaùo laø thaàn hoïc
Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ söï coäng taùc giöõa Do thaùi vaø Coâng Giaùo
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo
Ñaïi hoäi giôùi treû chaâu AÙ laàn thöù saùu taïi Haøn Quoác
Bí tích Thaùnh Theå phaûi ñöa chuùng ta tôùi cuoäc soáng baùc aùi quaûng ñaïi vaø tha thöù
ÖÙng duïng phoå bieán Giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo cho iPhone vaø iPad
Giaùo hoäi AÙo vaø Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc veà Gia ñình
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ seõ phong chaân phöôùc cho 124 vò töû ñaïo Haøn Quoác
Ñöùc Beâneâñictoâ XVI bình an vôùi chính mình vaø cuõng bình an vôùi Chuùa nöõa
Kyû nieäm 1 naêm Ñöùc Giaùo Hoaøng Bieån Ñöùc 16 tuyeân boá töø nhieäm
Buoåi gaëp gôõ cuûa caùc caëp ñính hoân vôùi ÑTC nhaân ngaøy leã thaùnh Valentino
Phuû Quoác vuï khanh phaûi trôû thaønh moät maãu möïc cho toaøn theå Giaùo hoäi
Kitoâ höõu laø ngoïn ñeøn chaùy saùng mang aùnh saùng cuûa Chuùa Gieâsu
Kitoâ höõu moân ñeä truyeàn giaùo laø muoái ñaát vaø aùnh saùng theá gian


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu Tuaàn 6 Thöôøng Nieân Theo Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu Tuaàn 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm Tuaàn 6 Thöôøng Nieân Ngaøi Laø Ñöùc Kitoâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm Tuaàn 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö Tuaàn 6 Thöôøng Nieân Ñoâi Maét Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö Tuaàn 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba Tuaàn 6 Thöôøng Nieân Tín Thaùc Vaøo Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba Tuaàn 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai Tuaàn 6 Thöôøng Nieân Daáu Laï Cuûa Tình Thöông
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai Tuaàn 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Baùc AÙi Yeâu Thöông
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy Tuaàn 5 Thöôøng Nieân Loøng Quaûng Ñaïi Cuûa Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy Tuaàn 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu Tuaàn 5 Thöôøng Nieân Haõy Môû Ra
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu Tuaàn 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm Tuaàn 5 Thöôøng Nieân Ôn Cöùu Ñoä Ñaïi Ñoàng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm Tuaàn 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö Tuaàn 5 Thöôøng Nieân Vaán Ñeà Saïch Dô
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö Tuaàn 5 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Brazil
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi laàn thöù 13 veà Taùi Rao Giaûng Tin Möøng
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Beneñitoâ XVI taïi Liban
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Beneñitoâ XVI taïi Mexicoâ vaø Cuba
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Beneñitoâ XVI taïi Benin


 

e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: February 20, 2014 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: